Pirmojo Gavėnios sekmadienio Šv. Rašto skaitiniai

Pirmasis Skaitinys

Skaitinys iš Senojo testamento Pradžios knygos

 

Tuomet Dievas tarė Nojui ir su juo buvusiems sūnums: „Štai aš sudarau savo sandorą su jumis ir jūsų būsimais palikuonimis, su visais gyvūnais, esančiais su jumis, – paukščiais, galvijais ir visais su jumis buvusiais žemės gyvuliais, kurie tik išėjo iš arkos. Aš palaikysiu savo sandorą su jumis: niekad daugiau visi marieji gyvūnai nebus tvano vandenų išnaikinti, niekad daugiau nebus tvano žemei nuniokoti. Ir šis, – Dievas pridėjo, – bus ženklas, kurį aš duodu visiems amžiams, mano sandoros tarp manęs ir jūsų bei visų su jumis esančių gyvūnų. Savo lanką padėjau į debesis, ir jis bus ženklas sandoros tarp manęs ir žemės. Kai supūsiu viršum žemės debesis ir pasirodys debesyje mano lankas, aš atsiminsiu savo sandorą, kuri yra tarp manęs ir jūsų bei visų mariųjų gyvūnų, ir vandenys niekad daugiau netaps tvanu visiems mariesiems sunaikinti.

Tai Dievo žodis.

25 Psalmė

 Parodyk man savo kelius, VIEŠPATIE,

mokyk mane savo takų.

 Vesk mane savo tiesa ir mokyk mane,

nes esi Dievas, mano Gelbėtojas.

 Tavimi visados pasitikiu.

 VIEŠPATIE, neužmiršk savo gailestingumo

ir ištikimos meilės, –

jie taip seni kaip laikas.

 Mano jaunystės nuodėmes ir kaltes užmiršk, –

savo ištikima meile dėl savo gerumo

atsimink mane, VIEŠPATIE!

II

Teisus ir geras yra VIEŠPATS,

todėl jis moko klystančius kelio.

 Jis veda kukliuosius teisingu taku

ir moko juos savo kelio.

 

Antrasis skaitinys

 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Petro
Pirmojo laiško

 

Kristus vieną kartą numirė už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą, beje, kūnu numarintas, o Dvasia atgaivintas. ]Nužengęs žemyn, jis tąja Dvasia skelbė kalėjime esančioms dvasioms, kurios kadaise buvo neklusnios, kai Nojaus dienomis Dievo kantrybė laukė, bestatant arką, kuria nedaugelis, tai yra aštuoni asmenys, buvo išgelbėti vandeniu.  Ir jus dabar gelbsti tų dalykų vaizdinys – krikštas. Jis nėra nešvaraus kūno nuplovimas, bet Dievo maldavimas suteikti gryną sąžinę dėlei Jėzaus Kristaus prisikėlimo; įžengęs į dangų, jis sėdi Dievo dešinėje, o jam yra pavaldūs angelai, ir valdžios, ir galybės

Tai Dievo žodis.

 

Evangelija

 

Iš šventosios Evangelijos pagal Morkų

 

Gundymas dykumoje

Netrukus Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo.

Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“

Tai Viešpaties žodis.