Kūčių vakaro pamaldų Šv. Rašto skaitiniai

Pirmasis Skaitinys

 

Skaitinys iš Senojo testamento Izaijo knygos

 

Dėl Ziono aš netylėsiu,

dėl Jeruzalės aš nenurimsiu,

kol jos teisumas kaip aušra nesušvis

ir jos pergalė kaip deglas nesuliepsnos.

 Išvys tuomet tautos tavo teisumą,

visi karaliai – tavo šlovę.

Tu būsi vadinama nauju vardu,

kurį pats VIEŠPATS tau suteiks.

Tu būsi puošni karūna VIEŠPATIES rankoje,

karališka diadema savo Dievo dešinėje.

 Tavęs daugiau nebevadins „Paliktąja“

ir tavo šalies – „Nuniokotąja“.

Bet tu būsi vadinama „Ji mano žavesys“,

o tavoji šalis – „Ištekėjusia“,

nes VIEŠPATS tavimi žavisi,

už jo yra ištekėjusi tavoji šalis.

 Kaip tuoktųsi vaikinas su mergele,

taip tavasis Statytojas susituoks su tavimi.

Kaip džiaugiasi nuotaka jaunikis,

taip tavimi džiaugsis tavasis Dievas.

Tai Dievo žodis.

 

89 Psalmė

Tu pasakei: „Aš sudariau sandorą su savo išrinktuoju,

prisiekiau savo tarnui Dovydui:

‘Tavo palikuonis bus visuomet karalius;

patvirtinsiu tavo sostą visoms kartoms’“. {Sela}

 Kokie laimingi žmonės, žinantys džiugųjį šauksmą, –

jie gyvena, VIEŠPATIE, tavo Artumo šviesoje.

 Per visą dieną jie džiūgauja dėl tavo vardo,

ir tavo teisumas juos išaukštino.

 Jis man sakys: ‘Tu mano Tėvas,

mano Dievas, mano išganymo Uola!’

 Per amžius remsiu jį savo ištikima meile,

mano sandora su juo liks visados tvirta.

 

Antrasis skaitinys

 

Skaitinys iš Apaštalų darbų Pirmosios Barnabo Kelionės.

 

Tada Paulius atsistojo ir, davęs ranka ženklą nutilti, prabilo: „Izraelio vyrai ir dievobaimingieji žmonės, paklausykite! Šios Izraelio tautos Dievas išsirinko mūsų protėvius ir išaukštino juos, gyvenančius išeivijoje, Egipto šalyje. Rodydamas savo rankos galybę, išvedė juos iš Egipto Pašalinęs Saulių, jis pakėlė jiems karaliumi Dovydą, apie kurį pasakė: Radau Dovydą, Jesės sūnų, vyrą pagal savo širdį, kuris įvykdys visus mano norus. Iš jo palikuonių, kaip buvo žadėjęs, Dievas išvedė Izraeliui gelbėtoją Jėzų. Prieš jam ateinant, Jonas paskelbė atsivertimo krikštą visai Izraelio tautai. Baigdamas gyvenimo kelionę, Jonas pareiškė: ‘Aš nesu tas, kuo mane laikote. Štai po manęs ateina tasai, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio’

Tai Dievo žodis.

 

Evangelija

 

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą

 

Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga.

Abraomui gimė Izaokas,

Izaokui gimė Jokūbas,

Jokūbui gimė Judas ir jo broliai.

Judui gimė Faras ir Zara iš Tamaros,

Farui gimė Esromas,

Esromui gimė Aramas.

Aramui gimė Aminadabas,

Aminadabui gimė Naasonas,

Naasonui gimė Salmonas.

Salmonui gimė Boazas iš Rachabos,

Boazui gimė Jobedas iš Rutos,

Jobedui gimė Jesė.

Jesei gimė karalius Dovydas,

Dovydui gimė Saliamonas iš Urijo žmonos.

Saliamonui gimė Roboamas,

Roboamui gimė Abijas,

Abijui gimė Asafas.

Asafui gimė Juozapatas,

Juozapatui gimė Joramas,

Joramui gimė Ozijas.

Ozijui gimė Joatamas,

Joatamui gimė Achazas,

Achazui gimė Ezekijas.

Ezekijui gimė Manasas,

Manasui gimė Amonas,

Amonui gimė Jozijas.

Jozijui gimė Jechonijas ir jo broliai ištrėmimo į Babiloniją laikais.

Po ištrėmimo į Babiloniją Jechonijui gimė Salatielis,

Salatieliui gimė Zorobabelis.

Zorobabeliui gimė Abijudas,

Abijudui gimė Eliakimas,

Eliakimui gimė Azoras.

Azorui gimė Sadokas,

Sadokui gimė Achimas.

Achimui gimė Elijudas.

Elijudui gimė Eleazaras,

Eleazarui gimė Matanas,

Matanui gimė Jokūbas.

Jokūbui gimė Juozapas – vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi – Mesiju.

Taigi nuo Abraomo iki Dovydo iš viso keturiolika kartų, nuo Dovydo iki ištrėmimo į Babiloniją keturiolika kartų ir nuo ištrėmimo į Babiloniją iki Kristaus keturiolika kartų.

Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“. Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti per pranašą:

Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų,

ir jis vadinsis Emanuelis,

o tai reiškia: „Dievas su mumis“. Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. Jam negyvenus su ja kaip vyrui, ji pagimdė Sūnų, kurį jis pavadino Jėzumi.

Tai Viešpaties žodis.