Kristaus Žengimo į Dangų Sekmadienio Šv. Rašto skaitiniai

Pirmasis skaitinys

 

Skaitinys iš Apaštalų darbų knygos

 

Pirmoje knygoje, Teofiliau, aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per Šventąją Dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per keturiasdešimt dienų jiems rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo karalystę.  Kartą, bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti Tėvo pažado, – „apie kurį, – tarė jis, – esate girdėję iš mano lūpų; nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti Šventąja Dvasia“.

 Susirinkusieji ėmė jį klausinėti: „Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę?“ Jis atsakė: „Ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos Tėvas nustatė savo galia.  Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat žemės pakraščių“.

 Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo: „Vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų“.

Tai Dievo Žodis

 

47 Psalmė

 

Plokite iš džiaugsmo, visos tautos, *

džiaugsmo valiavimais šlovinkit Dievą!
Viešpats, Aukščiausiasis, pagarbų šiurpą kelia, *
jis didis visos žemės Karalius. – P.

Dievas žengia, gaudžiant šūksniams džiaugsmingiems,*
Viešpats, lydimas ragų gaudimo.
Giedokite šlovinimo giesmes Dievui, *
giedokite šlovinimo giesmes!
Giedokite šlovinimo giesmes mūsų Karaliui, *
giedokite šlovinimo giesmes! – P.

Juk Dievas – visos žemės Karalius, *
giedokite jam šlovinimo himną!
Dievas visoms tautoms viešpatauja, *

Dievas sėdi savo šventajame soste. – P.

 

Antrasis skaitinys

 

Skaitinys iš Apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams

 

kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, garbės Tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo Dvasią ir jūs galėtumėte jį pažinti;  kad apšviestų jūsų širdies akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią jūs esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas  ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai.

 Ja jis prižadino Kristų iš numirusių

ir pasodino danguose savo dešinėje,

 aukščiau už visas kunigaikštystes,

valdžias, galybes, viešpatystes

ir už kiekvieną vardą, tariamą ne tik šiame pasaulyje, bet ir būsimajame,

 ir visa jam palenkė po kojų,

o jį patį pastatė viršum visko,

kad būtų galva Bažnyčios,

kuri yra jo Kūnas,

pilnatvė to, kuris visa visur pripildo.

Tai Dievo Žodis

 

Evangelija

 

Skaitinys iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų

 

Ir jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas.  Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis,  ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“.  Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje.  O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo.

Tai Viešpaties Žodis

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.