Kauno krikščionių bendruomenių ekumeninė malda (2022 01 25)

Nuotraukos – Rūtos Godliauskaitės

Kauno krikščionių bendruomenių ekumeninė malda

Šių metų Ekumeninei maldai už vienybę Kristuje Kauno krikščionių Bažnyčioms ir bendruomenėms sausio 25-osios vakarą svetingai duris atvėrė senamiestyje veikianti Švč. Trejybės evangelikų liuteronų bažnyčia. Kauno arkivyskupijos kurija savo YouTube kanalu suteikė galimybę dar beveik 100-ui žmonių dalyvauti šiose pamaldose per transliaciją.

Liuteronų bažnyčios klebonas kunigas Saulius Juozaitis sveikino susirinkusius kelių bendruomenių atstovus ir jų ganytojus: katalikus bei Kauno arkivyskupą Kęstutį Kėvalą, visai kaimynystėje veikiančios Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios rektorių kunigą Kęstutį Rugevičių ir Įgulos kapelionato diakoną Audrių Jesinską; ortodoksus bei Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai kleboną kunigą Nikolajų Murašovą ir diakoną Konstantiną Pankrašovą, taip pat Jungtinės metodistų bažnyčios kunigą Remigijų Matulaitį bei Kauno evangelikų reformatų bažnyčios kunigą Joną Žiauką ir jų bendruomenių atstovus.

Kauno krikščionių bendruomenių ekumeninė malda

Krikščionių vienybės savaitei pamaldų medžiagą šiemet parengė Artimųjų Rytų Bažnyčių taryba, kuri veikia persekiojamų krikščionių krašte Libane (2020 m. rugpjūtį Beirutą nuniokojo didžiulis sprogimas, sukėlęs žmonėms skaudžių padarinių).

Po bendros šlovinimo ir atsiprašymo maldos už veiksmus ir mintis, kuriais nusigręžta nuo Dievo, savanaudiškai elgtasi kūrinijos, savo brolių ir seserų atžvilgiu, evangelikų ir reformatų dvasininkai skaitė skaitinius, o katalikų diakonas paskelbė Evangeliją pagal Matą (2, 1–12) su eilute „Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“, kuri ir buvo šio maldos susirinkimo moto.

Išminčių ieškota žvaigždė – Kristaus šviesa, nušvitusi tada Betliejuje, taip reikalinga ir šiandien, šiandienio pasaulio sutemose, bei Dievo išsiilgusių ir vilties ieškančių žmonių širdyse – šiomis temomis dvasininkai dalijosi trumpose homilijose.

Pasak tėvo N. Murašovo, senieji pranašai buvo paskaičiavę laiką, kada užtekės danguje žvaigždė, ir išminčiai ėjo pagarbinti gimusio Kristaus, nešdami dovanas. Jie keliavo į Jeruzalę išsiaiškinti ir vėliau Betliejuje pagarbinti Kristaus – gimusios pasaulio Šviesos visų laikų žmonėms, apie kuriuos Šventasis Raštas kalbėjo: „Ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“ (Lk 18, 8). Didžioji tikėjimo saugotoja – Švč. Mergelė Marija, kuri, tėvo Nikolajaus žodžiais, taip nuostabiai gerbiama ir  Šiluvos šventovėje.

Viešpats rodo kelią ir veda pačiais tamsiausiais laikais. Dabar labai trūksta Šviesos vaisių, kurie reiškiasi visokeriopu gerumu, teisumu ir tiesa (plg. Laišką efeziečiams). Tačiau viltis sunkiais momentais ateina pirma ir paskutinė pasitraukia , – dalijosi mintimis metodistų kunigas R. Matulaitis, kalbėdamas apie Dievo malonę ir žmogų, kuris nori šviesos ir leidžia uždegti Dievui savo širdies žibintą.

Pasak kun. R. Matulaičio, jei šiuo laiku, kai susvetimėjimas pasiekė nematytą laipsnį, žmogus ieško Dievo, tai priežasties atsigręžti į Jį yra pats Dievas – Kristus ir tai, ką Jis dėl mūsų padarė.

Kauno krikščionių bendruomenių ekumeninė malda

Liuteronų bažnyčios bendruomenė pagal Ekumeninės maldos medžiagą buvo parengusi dangų vaizduojantį mėlyną audeklą su Betliejaus žvaigžde. Prie jo visi pamaldų dalyviai buvo pakviesti prisegti žvaigždeles ir užsidegti žvakeles nuo Velykinės žvakės. Šis gestas tapo simboliniu vienybės ženklu, kad visos bendruomenės dega tuo pačiu troškimu – padėti pažinti Dievą kitiems žmonėms.

„Dėkoju, brangieji, už šį susitikimą drauge kaip šeimoje. Ši šviesa, kuri nušvito, simboliškai liudija mus pačius, kad turime eiti, nešti šviesą į pasaulį, kuris išsiilgęs, ištroškęs ir paguodos, ir ramybės, ir šviesos. Ačiū kunigui Sauliui ir visai liuteronų bendruomenei, priėmusiai mus į savo namus, savo „padangtę“. Ačiū žodžiu ir padrąsinimu pasidalijusiems broliams dvasininkams, liuteronų ir ortodoksų bažnyčių choristams, ačiū visiems, kurie dalyvavote šį vakarą – esate šviesa pasauliui. Tebūna malonė ir ramybė jūsų širdyse“, – sakė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, siuntimu ir palaiminimu užbaigdamas ekumeninę maldą.

Šaltinis: Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba