3-čiojo Velykų Sekmadienio Šv. Rašto skaitiniai

Pirmasis skaitinys

 

Skaitinys iš Apaštalų darbų

 

Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas, mūsų protėvių Dievas pašlovino savo tarną Jėzų, kurį jūs išdavėte ir kurio išsigynėte Pilotui, kai tas buvo benusprendžiąs jį paleisti. Jūs išsižadėjote šventojo ir teisiojo, o pareikalavote atiduoti jums žmogžudį. Jūs nužudėte gyvybės kūrėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusių, ir mes esame to liudytojai.  O dabar, broliai, aš žinau, kad jūs taip padarėte iš nežinios, kaip ir jūsų vadai.  Taip Dievas įvykdė, ką iš anksto buvo paskelbęs visų pranašų lūpomis, būtent – kad jo Mesijas kentėsiąs.  Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės,

Tai Dievo Žodis

 

4 Psalmė

 

 Kai šaukiuosi, išklausyk mane,

o mano teisusis Dieve!

Kai vargas spaudė, tu man padėjai.

Būk man maloningas ir išklausyk mano maldą!

 Daugelis sako: „O, kad sulauktume geresnių dienų!

VIEŠPATIE, tešviečia mums tavo veido šviesa!“

 Kai einu ilsėtis, ramiai užmiegu,

nes tu vienas, VIEŠPATIE, leidi be rūpesčio ilsėtis.

Antrasis skaitinys

 

Skaitinys iš Pirmojo Laiško Jonui

 

Mano vaikeliai, rašau jums tai, kad nenusidėtumėte.

O jei kuris nusidėtų,

tai mes turime Užtarėją pas Tėvą, teisųjį Jėzų Kristų.

Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes,

ir ne tik už mūsų,

bet ir už viso pasaulio.

Vykdyti įsakymus, ypač meilės įsakymą

 Iš to patiriame, jog esame jį pažinę,

kad laikomės jo įsakymų.

 Kas sakosi jį pažinęs,

bet jo įsakymų nesilaiko,

tas melagis, ir nėra jame tiesos.

 O kas laikosi jo žodžių,

tas iš tiesų tobulai myli Dievą.

Iš to ir pažįstame, jog jame esame.

Tai Dievo Žodis

 

Evangelija

 

Skaitnys iš Evangelijos pagal Luką

 

O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną.

Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: „Ramybė jums!“  Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią.  O jis paklausė: „Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės?  Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint“.  Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas.  Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: „Ar neturite čia ko nors valgyti?“ Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse.

 Paskui Jėzus tarė jiems: „Ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis: turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane Mozės Įstatyme, Pranašų knygose ir Psalmėse“.  Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų Raštus, ir pasakė: „Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių  ir, pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą.  Jūs esate šių dalykų liudytojai.

Tai Viešpaties Žodis