2018 sausio 22 įvyko Ekumeninės pamaldos už krikščionių vienybę

2018 01 22d.  Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje susirinko šešių krikščionių Bažnyčių nariai bei jų dvasininkai. Pamaldos prasidėjo šaukiantis Šventosios Dvasios, kad Ji uždegtų širdis melsti Bažnyčios vienybės. Šias intencijas ir liturgiją pristatė visus sveikinęs bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius.

Tradiciškai giedant broliams ortodoksams maldai prie altoriaus atėjo Ortodoksų Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios kunigas Igoris Rinkevičius, Kauno evangelikų liuteronų Švč. Trejybės bažnyčios kun. Saulius Juozaitis, Evangelikų reformatų bažnyčios kun. Jonas Žiauka, Jungtinės metodistų bažnyčios kun. Remigijus Matulaitis, Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis pastorius Gabrielius Lukošius, kun. Kęstutis Rugevičius, nuolatinis diakonas Audrius Jesinskas ir Evangelikų reformatų bažnyčios generalinis superintendentas Tomas Šernas.

Giedojo katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys, broliai ortodoksai, o psalmę giedojo literonų parapijietė Ieva Paliokaitė. Evangeliją skelbė diak. Audrius Jesinskas, vėliau dvasininkai tarė trumpus savo žodžius.

Po tikėjimo išpažinimo į bendrą maldą prie altoriaus atėję susirinkusiųjų bendruomenių atstovai susikabino rankomis ir sudarė žmonių grandinę kartu melsdami išlaisvinimo, naujos dvasios ir naujos širdies, atmesti smurtą ir būti Jėzaus taikos tarnais, sustiprėti bendrystėje su broliais ir seserimis Kristuje.

Visi pamaldų dalyviai susiėmė už rankų, apjuosė bažnyčią, jungiami ne grandinių, bet į širdis

įlietos Kristaus meilės, ir kartu meldėsi Jėzaus išmokyta „Tėvų mūsų“ malda.
Pasveikinę vieni kitus Kristaus ramybės palinkėjimu, vėliau Jo šviesą, visų krikščionių pastangomis nešamą į pasaulį, pamaldų dalyviai paliudijo uždegtomis žvakėmis savo rankose.

Evangelikų liuteronų kun. S. Juozaitis, priminęs Jėzaus žodžius apie vieną kaimenę ir vieną Ganytoją, pakvietė pamaldų dalyvius pratęsti bendrystę liuteronų bažnyčioje. 
Susirinkus bažnyčioje, skambant vargonų muzikai, kunigas trumpai priminė bažnyčios istoriją, svečiai galėjo ją pamatyti istorinėse nuotraukose. Po trumpos maldos prie vaišių stalo parapijos salėje pamaldų dalyviai tęsė bendrystės vakarą.
Atsisveikinant, linkinkint Dievo pamos, svečiams buvo įteiktos atminimo žvakelės su Kauno evangelikų liuteronų Šv. Trejybės bažnyčios atvaizdu.