Jėzus.-Turino-drobulė

SJ

Trečiojo Gavėnios sekamdienio Šventojo Rašto skaitiniai, giesmė ir psalmė