Sekminių sekmadienio Šv. Rašto skaitiniai

Pirmasis skaitinys

 

Skaitinys iš Apaštalų darbų knygos

 

Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti.

 Jeruzalėje gyveno žydų ir pamaldžių žmonių iš visų tautų po dangumi. Pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalba juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrę jie klausinėjo: „Argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo krašto kalba?! Mes, partai, medai, elamiečiai, Mesopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frygijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirėne gyventojai, ateiviai romėnai,  žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai, – mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis“.

Tai Dievo Žodis

 

 Psalmė

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią

ir atnaujinki žemės veidą.

Šlovink Viešpatį, mano siela! *
Viešpatie, mano Dieve, esi be galo didis!
Viešpatie, kokia tavo kūrinių įvairovė! *
Tavo kūrinių pripildyta žemė. – P.

Jei alsavimą atimi, jie miršta *
ir sugrįžta į dulkes.
Kai atsiunti savo dvasią, jie vėl atgyja, – *
taip tu atnaujini žemės veidą. – P.

Viešpaties garbė per amžius tebūna, *
Dievas savo kūriniais tesidžiaugia!
O, kad patiktų jam mano maldos, *

juk Viešpačiu aš džiaugsiuosi. – P.

 

Antrasis skaitinys

 

Skaitinys iš apaštalo Pauliaus laiško Korintiečiams

 

Todėl aš jums aiškinu, kad nė vienas, kuris kalba Dievo Dvasios skatinamas, nesako: „Prakeiktas Jėzus!“ Ir nė vienas negali ištarti: „JĖZUS YRA VIEŠPATS“, jei Šventoji Dvasia nepaskatina.

 Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia.  Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats.  Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visur kur.  Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui.

 Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus.  Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje, kad sudarytume vieną kūną, visi – žydai ir graikai, vergai ir laisvieji; ir visi buvome pagirdyti viena Dvasia.

Tai Dievo Žodis

 

Evangelija

Skatinys iš Šventosios Evangelijos pagal Joną

 

Kai ateis Globėjas,

kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, –

Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, –

jis toliau liudys apie mane.

  Ir jūs liudysite,

nes nuo pradžios su manimi esate buvę“.

Tai Viešpaties Žodis