Reformacijos dienos sekmadienio Šv. Rašto skaitiniai

Pirmasis Skaitinys

 

Skaitinys iš Senojo testamento Jeremijo knygos

 

Tikėkite manimi, ateina dienos, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­ kai sudarysiu naują sandorą su Izraelio namais ir Judo namais. Ne tokią sandorą, kokią buvau sudaręs su jų tėvais tą dieną, kai paėmęs už rankos išvedžiau juos iš Egipto žemės. Nors aš buvau jų Valdovas, jie sulaužė mano Sandorą, ­ tai VIEŠPATIES žodis. ­ Štai kokią Sandorą sudarysiu su Izraelio namais, atėjus toms dienoms, ­ tai VIEŠPATIES žodis. ­ Įdiegsiu jiems savo Įstatymą, įrašysiu jį jiems į širdį. Tada aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Tada nebereikės bičiuliui raginti savo bičiulį ar broliui savo brolį: ‘Pažinkite VIEŠPATĮ!’ Visi, maži ir dideli, pažins mane, ­ tai VIEŠPATIES žodis, ­ nes jų kaltę atleisiu ir jų nuodėmės daugiau nebeatminsiu.“

 

Tai Dievo žodis.

 

46 Psalmė

Dievas  mūsų prieglauda ir stiprybė,

visada artima pagalba varguose.

Todėl nebijome, nors žemė sverdėtų,

nors kalnai griūtų į jūrų gelmę,

net jei jų vandenys šėltų ir putotų,

kalnai drebėtų nuo jų šėlsmo.

Upės srovės linksmina Dievo miestą,

šventąją Aukščiausiojo buveinę.

Dievas jame, jis nebus sunaikintas;

rytui auštant, Dievas ateis jam į pagalbą.

Siautėja tautos, griūva karalystės,

pasigirdus jo griausmui, apmiršta žemė.

Su mumis Galybių VIEŠPATS,

Jokūbo Dievas  mūsų tvirtovė! 

Ateikite ir pamatykite, ką VIEŠPATS padarė,

pasižiūrėkite į jo nuostabius darbus žemėje.

Karus visoje žemėje jis sustabdo, lankus sutrupina,

ietis sulaužo, skydus į ugnį sumeta.

„Taikykitės ir žinokite, kad aš esu Dievas!

Iškilus tautose, iškilus žemėje.“

Su mumis Galybių VIEŠPATS,

Jokūbo Dievas  mūsų tvirtovė!

 

Antrasis skaitinys

 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško romiečiams.

O mes žinome, jog tai, ką sako įstatymas, jis sako tiems, kurie pavaldūs įstatymui, kad visos burnos užsičiauptų ir visas pasaulis pasirodytų kaltas prieš Dievą, nes įstatymo darbais jo akivaizdoje nebus nuteisintas nė vienas žmogus. Per įstatymą tik pažįstame nuodėmę.

Bet dabar be įstatymo pasireiškė Dievo teisumas, paliudytas Įstatymo ir Pranašų. Tai Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems tikintiesiems. Nėra jokio skirtumo, nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, o nuteisinami dovanai jo malone dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. Dievas jį paskyrė permaldavimo auka, jo kraujo galia veikiančia per tikėjimą. Jis norėjo parodyti savo teisingumą tuo, kad nenubaudė už nuodėmes, padarytas anksčiau, dieviškojo kantrumo laikais, ir norėjo parodyti savo teisingumą dabarties metu, pasirodydamas esąs teisus ir nuteisinantis tą, kuris tiki Jėzų.

Kur tada pagrindas girtis? Jis atmestas. Kokiu įstatymu? Darbų? Ne, tikėjimo įstatymu. Mes įsitikinę, kad žmogus nuteisinamas tikėjimu, be įstatymo darbų.

Tai Dievo žodis.

 

Evangelija

 

Iš šventosios Evangelijos pagal Joną

 

Jėzus kalbėjo įtikėjusiems jį žydams:

„Jei laikysitės mano mokslo,

jūs iš tikro būsite mano mokiniai;

jūs pažinsite tiesą,

ir tiesa padarys jus laisvus.“

Jie atsakė: „Mes esame Abraomo palikuonys ir niekada niekam nevergavome. Kaipgi tu sakai: ‘Tapsite laisvi’?“ Jėzus jiems tarė:

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:

kiekvienas, kas daro nuodėmę,

yra nuodėmės vergas.

Bet vergas ne amžinai namuose lieka,

tik sūnus lieka ten amžiams.

Tad jei Sūnus jus išvaduos,

tai būsite iš tiesų laisvi.

Tai Viešpaties žodis.