Pjūties ir padėkos šventės sekmadienio Šv. Rašto skaitiniai

Pjuties ir padėkos svente

Pirmasis Skaitinys

Skaitinys iš Senojo testamento Ezechielio knygos

Jūs sakote: ‘Viešpaties kelias neteisus!’ Gerai įsiklausykite, Izraelio namai: ‘Nejau mano kelias neteisus? Argi ne jūsų keliai neteisūs?’ Kai teisus žmogus nusigręžia nuo teisumo ir elgiasi neteisingai, jis dėl to mirs. Jis mirs dėl savo neteisingumo. O kai nedorėlis nusigręžia nuo savo nedorumo ir daro, kas teisinga ir teisu, jis išgelbės savo gyvybę. Dėl to, kad susiprato ir nusigręžė nuo visų nusikaltimų, kuriuos buvo padaręs, jis tikrai bus gyvas ir nemirs.

Tai Dievo žodis.

 

25 Psalmė

Parodyk man savo kelius, VIEŠPATIE,

pamokyk mane apie savo takus.

Vesk mane savo tiesa ir mokyk mane,

nes esi Dievas, mano Gelbėtojas.

Neužmiršk, VIEŠPATIE, savo gailestingumo

ir ištikimosios meilės;

jie tokie pat seni kaip laikas.

Mano jaunystės nuodėmes ir kaltes užmiršk;

savo ištikima meile dėl savo gerumo

atmink mane, VIEŠPATIE!

VIEŠPATS teisus ir geras,

todėl jis klystančius moko kelio.

Jis veda kukliuosius teisingu taku

ir moko juos savo kelio.

 

Antrasis skaitinys

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško filipiečiams.

Taigi, jeigu esama Kristuje paskatinimo, meilės paguodos, jei esama bendrystės Dvasioje, nuoširdumo ir užuojautos, tai padarykite mano džiaugsmą tobulą, laikydamiesi vienos minties, turėdami vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus.

Jis, turėdamas Dievo pavidalą,

nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu,

bet apiplėšė pats save,

priimdamas tarno pavidalą

ir tapdamas panašus į žmones.

Jis ir išore tapo kaip visi žmonės;

jis nusižemino,

tapdamas klusnus iki mirties,

iki kryžiaus mirties.

Todėl ir Dievas jį išaukštino

ir padovanojo jam vardą,

kilniausią iš visų vardų,

kad Jėzaus vardui priklauptų

kiekvienas kelis

danguje, žemėje ir po žeme

ir kiekvienos lūpos

Dievo Tėvo šlovei išpažintų:

„Jėzus Kristus yra Viešpats!“

Tai Dievo žodis.

 

Evangelija

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą

Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį, sakydamas: ‘Vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne.’ Šis atsakė: ‘Nenoriu’, ­ bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: ‘Einu, viešpatie’, ­ bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią?“ Jie atsakė: „Pirmasis.“ Tuomet Jėzus tarė jiems: „Iš tiesų sakau jums: muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę. Juk Jonas atėjo pas jus teisumo keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkėlės tikėjo. Bet jūs, nors tai matėte, nė vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo.

Tai Viešpaties žodis.