Pirmosios Šv. Kalėdų dienos Šv. Rašto skaitiniai

Pirmasis Skaitinys

 

Skaitinys iš Senojo testamento Izaijo knygos

 

Tauta, gyvenusi tamsoje,

išvydo didžią šviesą,

gyvenusiems nevilties šalyje

užtekėjo šviesybė.

 Tu išaukštinai tą tautą,

suteikei jai didį džiaugsmą.

Tavo akivaizdoje jie džiūgauja

lyg pjūties džiaugsmu,

lyg dalydamiesi grobiu.

 Nes tu sutriuškinai juos slėgusį jungą,

jų pečius lenkusią kartį,

jų nuožmaus prievaizdo lazdą,

kaip anuomet, Midjano dieną.

 Nes kūdikis mums gimė!

Sūnus duotas mums!

Jis bus mums valdovas.

Jo vardas bus

„Nuostabusis Patarėjas,

Galingasis Dievas,

Amžinasis Tėvas,

Ramybės Kunigaikštis“.

 Jo viešpatavimas be ribų,

o taika begalinė.

Jis viešpataus Dovydo soste

ir valdys jo karalystę:

tvirtins ir palaikys ją

teismu ir teisumu

dabar ir per amžius.

Galybių VIEŠPATIES narsa tai įvykdys!

Tai Dievo žodis.

 

96 Psalmė

 

O, giedokite VIEŠPAČIUI naują giesmę,

visa žeme, giedok VIEŠPAČIUI!

Giedokite VIEŠPAČIUI, garbinkite jo vardą,

kasdien skelbkite jo išganymą!

 Apsakykite tautoms jo garbę, –

visoms tautoms jo nuostabius darbus!

 Dangūs tesilinksmina, žemė tedžiūgauja;

jūra ir visa, kas joje, teūžia!

 Laukai ir visa, kas juose, tebūna smagūs!

Tada visi miško medžiai giedos iš džiaugsmo

 VIEŠPATIES Artume, nes jis ateina, –

nes jis ateina valdyti žemės.

Teisiai jis valdys pasaulį

ir jo tautas – ištikimai.

 

Antrasis skaitinys

 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Apaštalų Pauliaus laiško Titui

 

Išganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms ir moko mus, kad, atsisakę bedievystės ir pasaulio aistrų, santūriai, teisingai ir maldingai gyventume šiame pasaulyje,  laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei Gelbėtojo Kristaus Jėzaus šlovės apsireiškimo. Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visokių nedorybių ir suburtų sau nuskaistintą tautą, uolią geriems darbams.

Tai Dievo žodis.

 

Evangelija

 

Iš šventosios Evangelijos pagal Luką

 

Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.

 Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą.  Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose“. Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“

Tai Viešpaties žodis.