Pirmojo sekmadienio po Kalėdų Šv. Rašto skaitiniai

Pirmasis Skaitinys

 

Skaitinys iš Senojo testamento Pradžios knygos

 

Anomis dienomis Viešpaties žodis atėjo Abramui regėjimo metu. Jis tarė: „Nebijok, Abramai, aš esu tavo skydas. Tavo atpildas bus labai didelis.“ Bet Abramas atsakė: „Viešpatie Dieve, kas man iš tavo dovanų, nes aš lieku bevaikis ir mano namų įpėdinis yra damaskietis Eliezaras!“ Abramas pridėjo: „Palikuonio man nedavei, todėl vergas, gimęs mano namuose, bus mano įpėdinis.“ Ir štai atėjo jam Viešpaties žodis: „Tas nebus tavo paveldėtojas. Tavo paveldėtojas gims iš tavęs paties.“ Išvedęs jį laukan, tęsė: „Pažvelk į dangų ir suskaityk žvaigždes, jei gali jas suskaityti.“ Tada jis jam tarė: „Taip gausūs bus tavo palikuonys.“ Jis patikėjo Viešpačiu, ir tai jam Viešpats įskaitė teisumu.

Viešpats pasielgė su Sara, kaip buvo sakęs, ir įvykdė, ką buvo pažadėjęs. Sara pradėjo ir pagimdė Abraomui jo senatvėje sūnų tuo laiku, kurį Dievas buvo nurodęs. Sūnui, kurį jam pagimdė Sara, Abraomas davė Izaoko vardą.

Tai Dievo žodis.

 

105 Psalmė

I

Dėkokite VIEŠPAČIUI, šaukitės jo vardo,

skelbkite jo darbus tautoms.

 Giedokite jam, šlovinkite jį giesmėmis;

kalbėkite apie visus jo nuostabius darbus.

 Didžiuokitės jo šventuoju vardu, –

tedžiūgauja VIEŠPATIES ieškančiųjų širdis!

 Pagalbos ieškoti eikite pas VIEŠPATĮ,

visad ieškokite jo Artumo.

 Atsiminkite jo padarytus nuostabius darbus,

jo stebuklus ir nuosprendžius jūs,

 Abraomo palikuonys, jo tarnai,

Jokūbo vaikai, jo išrinktieji!

II

 Amžiais jis laikosi savo sandoros,

tūkstančiui kartų duoto pažado, –

 sandoros, sudarytos su Abraomu,

priesaikos žodžio Izaokui

 

Antrasis skaitinys

 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško žydams.

 

  Tikėdamas Abraomas paklausė šaukimo keliauti į šalį, kurią turėjo paveldėti, ir išvyko, nežinodamas kur einąs. Tikėdama ir pati Sara – nevaisinga ir nebe to amžiaus – gavo galią susilaukti palikuonio, nes pasitikėjo tuo, kuris buvo davęs pažadą. Ir todėl iš vieno vyro, ir dar apmirusio, gimė palikuonys, gausūs tartum dangaus žvaigždės ir nesuskaitomi kaip jūros pakrantės smiltys.

 Tikėdamas Abraomas atnašavo Izaoką, kai buvo mėginamas. Jis ryžosi paaukoti net viengimį sūnų, – jis, kuris buvo gavęs pažadus, kuriam buvo pasakyta: Tau bus duoti palikuonys iš Izaoko. Jis suprato, kad Dievui įmanoma prikelti net mirusius, ir todėl atgavo sūnų kaip įvaizdį.

 Kuriam gi angelų kada nors buvo pasakyta:

Tu esi mano Sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau?!

Ir vėl:

Aš jam būsiu tėvas,

o jis bus man sūnus.

 Toliau, įvesdamas Pirmgimį į pasaulį, jis sako:

„Tepagarbina jį visi Dievo angelai“.

Tai Dievo žodis.

 

Evangelija

 

Iš šventosios Evangelijos pagal Luką

 

Pasibaigus Mozės Įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, [Juozapas ir Marija] nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui,  – kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvęstas Viešpačiui, –  ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties Įstatyme: Porą purplelių arba du balandžiukus.

 Jeruzalėje gyveno žmogus, vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir Šventoji Dvasia buvo su juo. Jam buvo Šventosios Dvasios apreikšta, kad jis nemirsiąs, kol pamatysiąs Viešpaties Mesiją. Šventosios Dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą. Įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip Įstatymas reikalauja, Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė:

 „Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs,

leisti savo tarnui ramiai iškeliauti,

 nes mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą,

 kurį tu prirengei visų tautų akivaizdoje:

 šviesą pagonims apšviesti

ir tavosios Izraelio tautos garbę“.

 Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama.  O Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai: „Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas, – ir tavo pačios sielą pervers kalavijas, – kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys“.

 Ten buvo ir pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi. Po mergystės ji išgyveno septynerius metus su vyru, o paskui našlaudama sulaukė aštuoniasdešimt ketverių metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui per dienas ir naktis pasninkais bei maldomis. Ir ji, tuo pat metu priėjusi, šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo.

Jėzaus jaunystė

 Atlikę visa, ko reikalavo Viešpaties Įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą.  Vaikelis augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties, ir Dievo malonė buvo su juo.

Tai Viešpaties žodis.