Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus krikšto sekmadienio Šv. Rašto skaitiniai

Pirmasis Skaitinys

 

Skaitinys iš Senojo testamento Izaijo knygos

 

„Štai mano tarnas, kurį aš remiu, –

mano išrinktasis, kuriuo aš gėriuosi.

Apgaubiau jį savo dvasia,

kad neštų tautoms teisingumą.

 Ne šauksmu ar pakeltu balsu, –

gatvėje nesigirdės jo balso.

 Net palaužtos nendrės nelauš

nei blėstančio dagčio negesins.

Jis tikrą neš teisingumą.

 Nepails ir nevilčiai nepasiduos,

teisingumą kurdamas žemėje.

Jo mokymo lauks tolimosios salos“.

 „Aš, VIEŠPATS, pašaukiau tave teisumo pergalei,

paėmiau tave už rankos.

Aš sukūriau tave ir padariau tave

Tautos sandora, Tautų šviesa,

 kad neregių akis atvertum,

belaisvius iš kalėjimo išvestum,

sėdinčius belangės tamsybėse išvaduotum.

Tai Dievo žodis.

 

45 Psalmė

 

Tu brangini, kas teisu,

ir nekenti, kas nedora.

Todėl Dievas, tavo Dievas, patepė tave

džiaugsmo aliejumi labiau negu tavo bendrus.

 Drabužiai tavo kvepia mira, alaviju ir kasija.

Iš dramblio kaulu išpuoštų rūmų

stygų garsai tave linksmina.

 Tarp tavo dvaro didžiūnių yra karalaičių,

tavo sosto dešinėje stovi karalienė,

papuošta auksu Ofyro.

 

Antrasis skaitinys

 

Skaitinys iš šventojo Apaštalų darbų

 

Tada, atvėręs lūpas, Petras pasakė: „Iš tiesų aš dabar suprantu, jog Dievas nėra šališkas. Jam brangus kiekvienos tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisingai gyvena. Jis pasiuntė savo žodį Izraelio vaikams ir per Mesiją Jėzų paskelbė gerąją taikos naujieną. Šitas yra visų Viešpats. Jūs žinote, kas yra įvykę visoje Judėjoje, pradedant nuo Galilėjos, po Jono skelbtojo krikšto. Kalbama apie Jėzų iš Nazareto, kaip Dievas jį patepė Šventąja Dvasia ir galybe, kaip jis vaikščiojo, darydamas gera ir gydydamas visus velnio pavergtuosius, nes Dievas buvo su juo.

Tai Dievo žodis.

 

Evangelija

 

Iš šventosios Evangelijos pagal Morkų

 

 Jis skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane, – aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia“.

Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir Dvasią, tarsi balandį, nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“.

Tai Viešpaties žodis.