Antrojo sekmadienio prieš Adventą Šv. Rašto skaitiniai

Pirmasis skaitinys

 

Skaitinys iš Senojo testamento Patarlių knygos

 

Koks retas radinys sumani žmona,

brangesnė už perlus yra jos vertė!

Savo širdį jai patiki jos vyras,

ir turi tikrą lobį.

Ji gerumu atsilygina, o ne piktumu,

per visas savo gyvenimo dienas.

Ji pasirūpina vilnų bei linų

ir pluša įgudusiomis rankomis.

Ji ima į rankas ratelį,

o jos pirštai stveriasi verpstės.

Ji dosniai duoda vargšui

ir ištiesia ranką elgetai.

Žavumas – apgaulingas,

o grožis – rūkas;

moteris turi būti giriama

už jos pagarbią VIEŠPATIES baimę.

Duokite jai atlygį už jos triūsą, –

teaidi miesto vartai jos darbų gyriumi!

Tai Dievo žodis.

 

Psalmė

 

Laimingi visi, kurie pagarbiai bijo VIEŠPATIES,

ir eina jo keliais!

Maitinsiesi savo triūso vaisiais.

Tu būsi laimingas, ir tau seksis.

Tavo žmona bus lyg vaisingas vynmedis

tavo namuose,

o vaikai ­ lyg vynmedžio atžalos

prie tavo stalo.

Taip bus palaimintas žmogus,

kuris pagarbiai bijo VIEŠPATIES.

Telaimina tave VIEŠPATS iš Siono!

Patirk Jeruzalės klestėjimą

per visas savo gyvenimo dienas;

pamatyk savo vaikų vaikus.

Tebūna ramybė Izraeliui!

 

Antrasis skaitinys

Iš pirmojo laiško tesalonikiečiams

 

Dėl laiko ir valandos, broliai, nėra reikalo jums rašyti. Jūs patys gerai žinote, kad Viešpaties diena užklups lyg vagis naktį. Kai žmonės kalbės: „Gyvename ramiai ir saugiai“, tada juos ir ištiks netikėtas žlugimas, tarytum gimdymo skausmai nėščią moterį, ir jie niekur nepabėgs.

Bet jūs, broliai, neskendite tamsoje, kad toji diena jus užkluptų lyg vagis. Juk jūs visi esate šviesos vaikai, dienos vaikai. Mes nepriklausome nakčiai nei tamsai. Todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivūs!

Tai Dievo žodis.

 

Evangelija

 

„Bus taip, kaip atsitiko vienam žmogui, kuris, iškeliaudamas į svetimą šalį, pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam vieną – kiekvienam pagal jo gabumus – ir iškeliavo. Tas, kuris gavo penkis talentus, tuojau nuėjęs ėmė verstis ir pelnė kitus penkis. Taip pat kuris gavo du talentus, pelnė kitus du. O kuris buvo gavęs vieną, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus.

Praslinkus nemaža laiko, anų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą. Atėjo tas, kuris buvo gavęs penkis talentus; jis atnešė kitus penkis ir tarė: ‘Šeimininke, davei man penkis talentus, štai aš pelniau kitus penkis’. Šeimininkas atsakė: ‘Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!’ Taip pat tas, kuris buvo gavęs du talentus, atėjęs pasakė: ‘Šeimininke, davei man du talentus, štai aš pelniau kitus du’. Šeimininkas tarė: ‘Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!’ Prisiartinęs tasai, kuris buvo gavęs vieną talentą, sakė: ‘Šeimininke, aš žinojau, kad tu – žmogus kietas: pjauni, kur nesėjai, renki, kur nebarstei. Pabijojęs nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Še, imkis, kas tavo’. Šeimininkas jam atsakė: ‘Blogasis tarne, tinginy! Tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, renku, kur nebarsčiau. Taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą, ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi dešimt talentų. Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Šitą netikusį tarną išmeskite į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas“.

Tai Viešpaties žodis