14 sekmadienio po Švč. Trejybės Šv. Rašto skaitiniai

Pirmasis Skaitinys

Skaitinys iš Ezechielio knygos

 Tave, žmogau, paskyriau Izraelio namų sargybiniu. Kada tik išgirsi iš mano lūpų žodį, perduosi jiems mano perspėjimą. Jei tariu nedorėliui: Nedoras žmogau, tu turi mirti!  o tu nekalbėsi, kad įspėtum nedorėlį mesti savo kelią, tai tas nedorėlis tikrai mirs dėl savo kaltės, tačiau jo kraujo pareikalausiu iš tavo rankos. Bet jei tu perspėsi nedorėlį, kad jis sugrįžtų iš savo kelio, o jis negrįš, tai mirs dėl savo kaltės, o tu išgelbėsi savo gyvastį.

Tai Dievo žodis.

 

95 Psalmė

Ateikite, džiaugsmingai giedokime VIEŠPAČIUI,

šaukime iš džiaugsmo mūsų išganymo Uolai!

Artinkimės prie jo su padėka,

iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes!

Ateikime, pagarbinkime ir pulkime kniūbsti,

klaupkimės prieš VIEŠPATĮ, mūsų Kūrėją!

Juk jis mūsų Dievas,

o mes  tauta, kurią jis gano,

kaimenė, kurią jis veda.

„Nebūkite kietaširdžiai, kaip prie Meribos,

kaip Masos dieną dykumoje;

ten jūsų protėviai gundė mane,

bandė mane, nors buvo matę mano darbus.

 

Antrasis skaitinys

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško romiečiams.

Kiekvienas žmogus tebūna klusnus viešajai valdžiai, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo, o kurios yra, tos Dievo nustatytos. Kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo sutvarkymui. Kurie priešinasi, užsitraukia teismą. Juk vyresnybės bijoma ne gera darant, o pikta. Nori nesibijoti valdžios? Daryk gera, ir susilauksi iš jos pagyrimo. Ji juk yra Dievo tarnaitė tavo labui. Bet jei darai bloga, bijok, nes ji ne veltui nešioja kalaviją. Ji  Dievo tarnaitė ir rūsti baudėja darantiems pikta. Todėl reikia jos klausyti ne tik dėl grasos, bet ir dėl sąžinės. Juk todėl ir mokesčius mokate, o anie yra Dievo tarnautojai, nuolat užsiimantys tais dalykais. Atiduokite visiems, ką privalote: kam mokestį  mokestį, kam muitą  muitą, kam baimę  baimę, kam pagarbą  pagarbą.

Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli kitą, tas įvykdo įstatymą. Juk įsakymai: Nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir kiti gali būti sutraukti į tą vieną posakį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Meilė nedaro nieko pikta artimui. Taigi meilė  įstatymo įvykdymas.

Tai Dievo žodis.

 

Evangelija

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą

 Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk Bažnyčiai. O jei nepaklus nė Bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas.

Iš tiesų sakau jums: ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje.

Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks.  Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų.

Tai Viešpaties žodis.