3 – iojo Advento sekmadienio Šv. Rašto skaitiniai

Pirmasis Skaitinys

 

Skaitinys iš Senojo testamento Izaijo knygos

 

Viešpaties DIEVO dvasia su manimi,

nes VIEŠPATS patepė mane,

kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams.

Pasiuntė mane paguosti prislėgtųjų,

paskelbti belaisviams laisvės

ir atidaryti kalėjimo durų kaliniams.

 Paskelbti VIEŠPATIES malonės metų, –

mūsų Dievo atpildo dienos,

paguosti visų liūdinčiųjų.

 Iš visos širdies džiaugsiuosi VIEŠPAČIU,

džiūgausiu Dievu savuoju,

nes jis mane aprengė išganymo drabužiais

ir apsupo teisumo skraiste

kaip jaunikį, besipuošiantį vainiku,

lyg nuotaką, besidabinančią vėriniais.

 Kaip žemė išaugina savąsias ataugas,

kaip sodas suželdina savąsias sėklas,

taip Viešpats DIEVAS suželdins teisumą ir šlovę

visų tautų akivaizdoje.

Tai Dievo žodis.

 

Psalmė

 

Mano siela šlovina Viešpatį,

mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,

 nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę.

Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos,

 nes didžių dalykų padarė man Viešpats,

ir šventas yra jo vardas!

 Jis maloningas iš kartos į kartą

tiems, kurie jo klauso.

 Alkstančius gėrybėmis apdovanoja,

turtuolius tuščiomis paleidžia.

 Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui,

kad minėtų jo gailestingumą

 

Antrasis skaitinys

 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Pirmojo laiško tesalonikiečiams.

 

 Visuomet džiaukitės,  be paliovos melskitės!  Už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje.

 Negesinkite dvasios!

 Neniekinkite pranašavimų!

 Visa ištirkite ir, kas gera, palaikykite!

 Susilaikykite nuo visokio blogio!

 Pats ramybės Dievas iki galo jus tepašventina ir teišlaiko tobulą bei nepeiktiną jūsų dvasią, sielą ir kūną mūsų Viešpaties Jėzaus atėjimui. Tasai, kuris jus šaukia, yra ištikimas; jis ir įvykdys!

Tai Dievo žodis.

 

Evangelija

 

Iš šventosios Evangelijos pagal Joną

 

 Buvo Dievo siųstas žmogus,

vardu Jonas.

 Jis atėjo kaip liudytojas,

kad paliudytų šviesą

ir kad visi per jį įtikėtų.

 Jis pats nebuvo šviesa,

bet turėjo liudyti apie šviesą.

 Toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti: „Kas tu esi?“ Jis prisipažino nesigindamas. Jis prisipažino: „Aš nesu Mesijas!“ Jie ir vėl klausė: „Tai kas gi tu? Gal Elijas?“ Jis atsakė: „Ne!“ – „Tai gal tu pranašas?“ Jis atsakė: „Ne!“

Tada jie tęsė: „Tai kas gi tu, kad mes galėtume duoti atsakymą tiems, kurie mus siuntė? Ką sakai apie save?“ Jis tarė:

Aš – tyruose šaukiančiojo balsas:

Taisykite Viešpačiui kelią!,

kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas“.

 Atsiųstieji buvo iš fariziejų. Jie dar jį klausinėjo: „Tai kam tu krikštiji, jei nesi nei Mesijas, nei Elijas, nei pranašas?“ Jonas jiems atsakė: „Aš krikštiju vandeniu. O tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs ateis, – jam aš nevertas atrišti kurpių dirželio“.

Tai atsitiko Betanijoje, anapus Jordano, kur Jonas krikštijo.

Tai Viešpaties žodis.