20 sekmadienio po Švč. Trejybės Šv. Rašto skaitiniai

20 sekmadienis po Švč. trejybės

Pirmasis Skaitinys

 

Skaitinys iš Senojo testamento Izaijo knygos

 

Taip kalba VIEŠPATS Kyrui, savo pateptajam,

kurį jis paėmė už dešinės rankos,

kad pajungtų jam tautas ir karalius nuginkluotų,

kad atvertų jam duris ir vartai liktų atsklęsti:

Dėl Jokūbo, savojo tarno,

dėl Izraelio, savo išrinktojo,

pašaukiau tave vardu, duodamas tau garbę,

nors tu manęs ir nepažinojai.

Aš esu VIEŠPATS ir nėra kito, –

be manęs, nėra Dievo!

Aš – tas, kurs tave apginkluoju,

nors tu manęs ir nepažįsti,

kad nuo saulės tekėjimo iki jos laidos būtų žinoma,

jog kito, be manęs, nėra.

Aš esu VIEŠPATS, ir nėra kito!

 

Tai Dievo žodis.

 

96 Psalmė

Giedokite VIEŠPAČIUI naują giesmę;

giedoki VIEŠPAČIUI, visa žeme!

Giedokite VIEŠPAČIUI, garbinkite jo vardą,

kasdien skelbkite jo išganymą!

Apsakykite tautoms jo garbę,

visoms tautoms jo nuostabius darbus!

Juk didis VIEŠPATS ir vertas didžios šlovės,

pagarbų šiurpą keliantis labiau už visus dievus.

Juk visi tautų dievai tik stabai,

o VIEŠPATS sukūrė dangų.

Šlovinkite VIEŠPATĮ, tautų šeimos,

garbinkite VIEŠPATIES galybę!

Teikite garbę VIEŠPATIES vardui,

nešini atnaša, ženkite į jo kiemus!

Pulkite kniūbsti prieš VIEŠPATĮ, didingą šventumu;

sudrebėki nuo jo Artumo, visa žeme!

Skelbkite visoms tautoms: „VIEŠPATS yra Karalius!“

Pasaulį jis padarė tvirtą, nepajudinamą;

tautas jis teis bešališkai.

Antrasis skaitinys

 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško tesalonikiečiams.

 

Paulius, Silvanas ir Timotiejus tesalonikiečių bendrijai Dieve Tėve ir Viešpatyje Jėzuje Kristuje. Malonė jums ir ramybė!  Mes visuomet dėkojame Dievui už jus visus, prisimindami jus savo maldose, nuolat minėdami mūsų Dievo ir Tėvo akivaizdoje jūsų tikėjimo darbus, meilės pastangas bei vilties ištvermingumą dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. Mes žinome, Dievo numylėtieji broliai, apie jūsų išrinkimą, nes mūsų Evangelija neatėjo pas jus vien tik žodžiais, bet su jėga ir Šventąja Dvasia, ir su tvirtu įsitikinimu. Juk žinote, kaip pas jus elgėmės jūsų pačių labui.

Tai Dievo žodis.

 

Evangelija

 

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą

 

Tuomet fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip jį sugauti kalboje. Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti: „Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, nes nežiūri žmonių poaukščių. Tada pasakyk, kaip manai: valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne?“Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: „Kam spendžiate man pinkles, veidmainiai? Parodykite man mokesčių pinigą!“ Jie padavė jam denarą. Jis paklausė: „Kieno čia paveikslas ir įrašas?“ Jie atsakė: „Ciesoriaus“. Tuomet Jėzus tarė: „Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“.

Tai Viešpaties žodis.