18 SEKMADIENIO PO ŠVČ. TREJYBĖS ŠV. RAŠTO SKAITINIAI

Pirmasis Skaitinys

 

Skaitinys iš Senojo testamento Izaijo knygos

 

Tebūna man leista giedoti savo mylimajam mano meilės giesmę apie jo vynuogyną:

Mano mylimasis turėjo vynuogyną

derlingos kalvos atšlaitėse.

Jis išpureno žemę, išrinko iš jos akmenis

ir apsodino rinktinėmis vynuogėmis.

Viduryje pastatė bokštą sargui,

įsirengė jame net vyno spaudyklą.

Tada tikėjosi, kad jis augins vynuoges,

bet priaugino rūgštuogių.

Dabar tad, Jeruzalės gyventojai ir Judo vyrai, prašau jus

spręsti mano ir mano vynuogyno bylą.

Ką dar turėjau padaryti savo vynuogynui,

ko aš jame nepadariau?

Kodėl jis priaugino rūgštuogių,

nors aš tikėjausi, kad jis ves vynuoges?

Dabar jums pasakysiu,

ką ketinu daryti su savo vynuogynu:

išrausiu gyvatvorę, ir jis bus nuniokotas,

nugriausiu sieną, ir jis bus ištryptas.

Taip! Paversiu jį dykviete:

nebus jis genimas nei purenamas,

apžels erškėčiais ir usnimis.

Debesims įsakysiu,

kad nelietų ant jo lietaus.

Galybių VIEŠPATIES vynuogynas

yra Izraelio namai,

o daigai, kuriais jis gėrėjosi,

yra Judo vyrai.

Jis laukė teisingumo,

ir štai kraujo liejimas!

Jis laukė teisumo,

ir štai klyksmas!

Tai Dievo žodis.

 

80 Psalmė

 

Tu perkėlei vynmedį iš Egipto

ir, išvaręs kitas tautas, jį pasodinai.

Savo šakas išskėtė iki Jūros

ir savo atžalas ligi Upės.

Kodėl nugriovei vynmedžio aptvarą?

Nūn kiekvienas praeivis skinasi jo vynuogių,

šernai jį knisa

ir laukiniai gyvuliai aplink ganosi.

Atsigręžk vėl į mus, Galybių Dieve!

Pažvelk į mus iš dangaus ir pasižiūrėk,

rūpinkis tuo vynmedžiu.

Ateik ir globok, ką tavo dešinė pasodino,

jauną kamieną, kurį sau stiprų išauginai.

Tada mes daugiau nebesitrauksime nuo tavęs;

laikyk mus gyvus, kad šlovintume tavo vardą!

O VIEŠPATIE, Galybių Dieve, pastatyk mus ant kojų!

Tešviečia mums tavo veidas,

ir mes būsime išgelbėti!

 

Antrasis skaitinys

 

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus
Laiško filipiečiams.

 

Niekuo perdaug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.

Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, – apie visa, kas dorybinga ir šlovinga. Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su jumis.

Tai Dievo žodis.

 

Evangelija

 

Iš šventosios Evangelijos pagal Matą

 

„Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai, nutvėrę jo tarnus, vieną primušė, antrą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirma. Bet vynininkai ir su šitais pasielgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas: ‘Jie drovėsis mano sūnaus’. Tačiau vynininkai, išvydę sūnų, ėmė kalbėtis: ‘Tai įpėdinis! Eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą’. Nutvėrę jie išmetė jį iš vynuogyno ir užmušė. Tad ką gi atvykęs vynuogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais?“ Jie atsakė: „Jis žiauriai nužudys piktadarius ir išnuomos vynuogyną kitiems vynininkams, kurie, atėjus metui, atiduos vaisių“. Tuomet Jėzus tarė: „Ar niekada nesate skaitę Raštuose:

Akmuo, kurį statytojai atmetė,

tapo kertiniu akmeniu.

Tai Viešpaties padaryta

ir mūsų akims tai nuostabą kelia.

Todėl sakau jums: Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių.

Tai Viešpaties žodis.